Учитељ

|

ИВА ичије љаанаљ с:

Њ“ КИ. 5 РВ | УЧИТЕЉ РА ИТЕ

РЕРПАВОЗК! М 2МАМЗТМЕМ 57

10 РОД. СЕПТЕМБАР, 1929. БРОЈ 1; ОРГАН

УДРУЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ УЧИТЕЉА

ЗУРЕДНИК ВУЈИЦА ПЕТКОВИЋ

УЧИТЕЉ

"НОГРА Л

Штампарија „Привредник“ — Кнез Михаилова 3. — - Телефон 15- 24

1929.