Учитељ

УЧИТЕЉ = ОСТЕН

РЕРАСОЧК] М 2МАМ5УТУЕМ Ш5Т

10 ГОД. НОВЕМБАР 1929 __БРОЈ 3 ОРГАН

УДРУЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ УЧИТЕЉА _

УРЕДНИК ВУЈИЦА ПЕТКОВИЋ

УЧИТЕЉ

БЕОГРАД Штампарија „Привредник“ — Кнез Михаилова 3. — Телефон 15-24

1929.