Учитељ

УЧИТЕЉ — ОСТЕВБЈ

РЕРАДОЗК! М 2МАМУТМЕМ Ш5Т

10 ТОД. ДЕЦЕМБАР 1929 БРОЈ 4

ОР АН УДРУЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ УЧИТЕЉА

УРЕДНИК ВУЈИЦА ПЕТКОВИЋ

УЧИТЕЉ

БЕ ОВА п

Штампарија „Привредник“ — Кнез Михаилова 3 — Телефон 15-24

1929