Учитељ

> ТИТЕЛ ЈеЈТЕЈ )

РЕРПАСОЗКГ М 2ЧАМ5ЗТУЕМ ШЕТ

10 ГОД. ФЕБРУАР 1930 БРОЈ 6

ОРГАН УДРУЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ УЧИТЕЉА

УРЕДНИК ВУЈИЦА ПЕТКОВИЋ

УЧИТЕЉ

БЕО ВР пп Н Штампарија „Привредник“ — Кнез Михаилова 3 — Телефон 15-24

1950