Учитељ

УЧИТЕЉ — ОСТТВЕ

РЕРАСОЗКЕ М 2МАМ5УТМЕМ Ш5Т

| занати = паљење“ пена

10 ГОД. _МАРТ 1930 БРОЈ 7

ОРГАН УДРУЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ УЧИТЕЉА

УРЕДНИК ВУЈИЦА ПЕТКОВИЋ

УЧИТЕЉ

БЕСОСЕРВЕАД Штампарија „Привредник“ — Кнез Михаилова 3 — Телефон 15-24

19:50