Учитељ

УЧИТЕЉ — ОСТТЕГЈ

РЕРАСОЗКИ М 2МАМ5ТМЕМ Ш5Т

10. ГОД. (43) МАЈ 1930__ БРОЈ 9

ОРГАН УДРУЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ УЧИТЕЉА

УРЕДНИК ВУЈИЦА ПЕТКОВИЋ

УЧИТЕЉ

БЕОГРВА Д Штампарија „Привредник“ — Кнез Михаилова 3 — Телефон 15-24

1930