Учитељ

ПРУ

МИТЕ Љ — ОСКРВЕЈ

РЕРАСОЗКГ М 2МАМ5ТМЕМ Ш5Т

10 ГОД. (43) ЈУНИ 1930 БРОЈ 10

ОРГАН УДРУЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ УЧИТЕЉА

УРЕДНИК ВУЈИЦА ПЕТКОВИЋ

УЧИТЕЉ

БРЕ ОГРАД Штампарија „Привредник“ — Кнез Михаилова 3 — Телефон 15-24

1.9:8'0