Учитељ

ЏАТЕЈ-УЧИТЕЉ

РЕРАДОЗК! СА5ОР15 ЈЈЕО5ОМЕМЗКОВ ЏСТЕЈ5КОВ ЏРРШгЕМЈА

АРР|. 1935 ВЕОДВАР 15 (49) аор. ВР. 8 ОБВЕОМИК: М!и1С БР. МАЈБТОРОМ!Е

РЕОПАСООКА 1 РЗНОТОВЈА

Мјесо“а Ерзејепсја Ртебедтре Мазапе

— Ротодот озатдезе без човоа псе —

Мајхес! заугетеп сећозјомаска пизШас 1 редагог пезштпјуо је Ргећбефик Т. Мазапк. Мјесгоу! рогјеф! па Дуо! 1 зуе! газштет 5џ и тпогођгојпишт гадоушта. Ра тако Созрофт Мазамк шје пизШас Кој! 515 гета 1ЛаХе зуоје пи епје о зуеи, трак зе тоХе такаг ФопеКје гекопзтшзан Мјесоуо зћуајапје зуеја. Мјесоуо ттегезоуапје је тпогоз ико. Оп зе бамо пе зато Казспот Нојотјот 1! рпитодаит пашката, уес 1 штенискот Киигот, 1гопјот 1 зосоог јот. Рогед бога Оп шје пизШас-апаћогеј, уес пизШас-искејј, Кој; зајпо уегије пшзао ха ргакзи.

Једпа је од пајгаушћ КагакјемаКка гахлоугзпе акНупози РгебзедшКкоуе заујафуапје заугетепе шппе 1 тогае апапује ршет »ћагтошзке зшЕехе зиргобић ргауаса: Оп Те да ропил !деаје Р]а«опа: 1 Јшта, Разкаја ! Капја«. Мјестоуа ШохоНја тедит шје 1 ргарта лат, 11 шеејек ша хаш, јако и [ој Шохонј; розгој! пергеКадпа (еХлја ха Безкопаспшт захпапјет зуеста, Мо паз и тшпосотше рофзеса па рапзоНји Котепзкогта. Ха Ргећзефика Мазапка, Кап! шје пагоспо уенк! Шохо 1 пјесоу арпоптат рогфзеса Са па »ећо (еопје о шгодетт 1ејата«, док Катоу Клек; здеантат рјач Мјесоуи зибјек мати паКопјепи диби. Тако 1510 Кишка бСозродта Мазапка је џргајјепа 1 ргобу аз5јог етршта Јштоуог, розо је Оп иуегеп, »да па5 гагшт акЏупо ргегадије сшпе спјепсе« 1! Ега тооибпоз! да зе ропиге 5ирготтозн гасјопахта 1 етршта ротоси 1туезпе тодегшиласјје ГоКоуа исепја о геПекзј | !«. Ргећзедик је Н1ото! геа 5, јако Чогуођауа да тоже 4 пектћ дофта !стеди гафка!пћ зирговпози.

Ргејзефик Мазапк зе Ђамјо 1 [еопјот о Кјазшкасц! пашка 1 зуе ћ је зуео па (еоге Ске ! ргакиспе. Ро Мјевоуој КМазКкасј! пачка, и ргакиспе пашке рогед агште Ке, [ећпојогје, аогопопцје 1 тефсте, Јате редавогка 1 Фдакшка. Магоско је обтој Кпна

Учитељ |“ 2) 36