Учитељ

РЕРрАДО5ЗЕК! СА50915

ЗДОЗ ОЕМ5КОВ ЏСТЕ КОВ ИрРИТЕМЈА

РЕСЕМВАВ 1935 ВЕОДРАРр 16 (50) бр. ве. 4

ОВЕрМК МС Р. МАЗЗТОРВОМ!С ВОХЕ ЈАМКОХТКСА 509

ИГРОМОТРО „»ИСТЕЈА СЕЗПТА ВОЛЕ ЗИМА ЗзуоИМ СТАОСМА КАТОГТСКЕ | РРЛРОЗЕДИМЕ ГЕРЕ

1 десетбаг

МУџедап дап и Жуош Јисочоуепа, а розебтсе јирозоуепзвћ испеца, поје Такво оеџсапзћеп 1 гпасајап, Као 1 десетбат — дап Рада 59 Јирозгоуеп! ргућриг изи иједтјет: и рошсеки гаједтси Ктаџеути Јарозауји.

Сепетасје 5и запјаје о Тоте дорадаји, а ровогепја 50 ртша 22 ијефтјепје ! га Јирозјатћи. Јисозоуепзће испец; зи ропозт, о 50 # от: и тпороте дорттећ роџшсекот геапгоувтји пјероуот.

АП, јирозјоуепзк! исте; и шефтјепој Обгад;бта пуек 1 гдида гаде по зоезпот дортафуапји аићоспог јеаттуа 1 теаиготапји пајове пастопотт зуетја: зободе, ргаоде ! Џиђауг и Јирозоуепвот лагоди.

0 тот гпака от: ги зе гаубјоуди да се дићоопо ијеатјепје 5рГОРОФШН Етог опиаати рстетепи :т па тазрбапје, ! и тедошта патодтт раде спг киИшто аеаји.

ЗОСМАГМА РОШТКА

(О гази! јисвозјоуепзбе дЧесе

— Рвто КМ]. У. Кгаџсе Маје ирисепо Јивозоџепзбој шту за га ти аесе —

Јигозодепзк! родтадак Теба ада Биаде ропоз пазе пасце, гјаут зшб оеџсапзГдепе гртаде пазе атгауг. Оп и зуојт огифшта. поз! бидиви зидути позера пагода. Ригпоз! је зућ паз да пи лалдештјој тег! обегђешто рит тагуој зуг пазе десе ! да розуеито пахи пајуеси ра“пји Бидиспоз! пазера патода — пазој дес.

57ед5 га Која 2 штозе га деси игодсе пајгер ит родот. Ргаџа зтедпја тје Зтедпја па дест, перо Чедпја га деси. Хало пека зе 5уе

Учитељ 18