Учитељ

77858 ОЛОЛИОТЕНА

_ УЧИГЕЉ-ЏС]ТЕЈЈ

ПЕДАГОШКО-СОЦИЈАЛНИ ЧАСОПИС ЈУГОСЛ. УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА | < _ Рли | ИШНЕНА _________-_-_-__-._-___________ == СЕПТЕМБАР 1937 БЕОГРАД ХЛ 18 (52) ГОД. БР. 1

____________________________________________________________ГЛАВНИ УРЕДНИК МИЛИЋ Р. МАЈСТОРОВИЋ, БОЖЕ ЈАНКОВИЋА БР. 30 ____-___ол ___еиШИнИЕНЛА ___-_____-_|___-—_______-__ ___- Не

САРАДНИЦИМА И ПРЕТПЛАТНИЦИМА

Учитељ је навршио 51 годину свога стварног излажења и свога плодног и корисног рада за школу и учитеље. ка

И сада његова је улога вишеструка. Посматрајући улогу свакога члана Југословенског учитељског удружења као стваралачку, у стварању: бољег, лепшег, и истинитијег живота и рада учитељевог у школи и нашем народу и посматрајући учитеља и школу као органски део нашег националног живота, Учитељ и даље служи као једно незаменљиво средство за такво стваралаштво. Претстављајући живи часопис југословенске друштвене средине, њене школе и њених наставника, Учитељ постаје у исто време и све више критички часопис за разнолике социјално-педагошке и школске проблеме југословенске националне и социјалне средине. Зато се Учитељ све више труди да свако педагошко и школско питање што свестраније осветли светлошћу наше социјалне средине, наших животних потреба и наших национ пних идеала у циљу што бољег и правилнијег стваралаштва учитеља појединаца и што позитивније конструкције и организације југословенске школе и просвете. Разуме се, да се сарадницима оставља пуна слобода у путу ка истини, да им се оставља пуна слобода у стварглаштву и открићима.

Радећи у том смислу, Учитељ је у 1936/37 год. оштампао: 9 расправа из области југословенског грађанског васпитања, 8 расправа из области југословенске психологије младежи, 6 расправа из области југословенске педологије и педагогике, 3 расправе из области опште психологије, 2 расправе из области психоанализе, 4 расправе из области социјалне педагогике, 4 расправе из области филозофске педагогике, 5 расправа из области радне школе, 2 расправе из области реформног просветног покрета у нас, 2 расправе о школским покретима у иностранству, 1 расправу о учитељу као литерарном типу у југословенској књижевности, 1 расправу о великим словенским људима, 5 расправа из области идеолошких расправљања, 21 конспект-предавање из области конкретног. школског рада, 3 некролога, 76 пљриказа и рефе-

47 %