Учитељ

ПОШТАРИНА ПЛАЋЕНА У ГОТОВУ

(

СТТЕТЈ

PEDAGOŠKO = SOC/7J4A4LNI ČASOPIS JUGOSLOPENSKOG UČITELJSKOG UDRU.ŽENJA Glavni urednić: MILIĆ RP. MAJSTOPODIĆ

DECEMBAR 1957

САДРЖАЈ: Учитељева теорија. — Пуркиње као физиолог од М. Новикова (193), Исихолошко-педагошке инструкције огледним школама од Драгољуба Бранковића (195), О објективним вредностима у нашој народној поевији од М. Ј. Јовановића (200), Унификација наставе са дидактичког гледишта од Н. кузеља (203), Руска педагогика у ХХ веку од В. Зјењковског (204), Потреба педагошке критике одмМ. Ж. Павловића (211), Одговор на напис г. М. Милошевића о мојој Општој педадогици од д-ра Вој. Р. Младеновића (212). Учитељева пракса — Како ће учитељ испитати завичај од А. И. Никифорова (224), Мало „зачина“ у рачунској настави од Ст. Првановића (229), Рачунска настава у ! разр. основне школе извођена по принципима радне наставе од М. Ружића (230), Посеја деда репу композиција И. Бакалића (242). Учитељева библиографија, реферати Р. Гаћића, Ф. Маслића и М. Ст. Недељковића (242). Учитељева хроника: Феријални педагошки течај огледне школе у Београду од С. Д. Миловановића. (249), Српске вероисповедне основне школе и учитељи у Румунији од Д. С. Пешића (251), Часови за ђаке преко Београдске радио станице од П. Сабовљевића (253), Поводом изложбе југосл. стручне штампе од М. Р. Мајсторовића (255), Југословенска Унија ва заштиту деце од М. Р. М. (256).

BMR. 4

GOD. 18 (59) BEOGR4AD