Учитељ

POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

С

PEDAGOŠKO-SOCIJALNMI Č4SOPIS

JUGOSLODPENSKOG UČIT, BLISKOG UDRUŽENJA Glavni aredni6&: MILIĆ BP, MAJSTORODIĆ

Садржај:

[: — Проблеми и решења Буквар на савременој основи од д-ра Љубице јовичић (305), Кусизам и васпитање од Витомира С. Радовановића (317), Идеологија нове евроамеричке дидак-= шике од Вацлава Пшиходе (321).

II. — Škbolsba reforma

„ Temeljna načela za školski zakon od d-ra Sigismunda Cajkovca (330).

Ш. — Ствараоци вредности

Драгољуб Петровић у предрашном школском покрешту од Милана Савића (343).

МУ. — Из праксе за праксу Почетшно рачунање у сшваралачкој школи од јована Петровића (347), Говор, писиње п чшпање од Свет. Д. Миловановића (354), Шмрк од Власт. Бугариновића (358).

У. — Грађа за историју школа Наша старовремска школа од Стевана Симића (362)

ХМ. — Учитељева библиографија Прилози југословенској педагошкој библиографији од Бранка Милаковића (374).

УП. — Учитељева хроника

Никола Тесла и јединство Срба и Хрваша од Божидара Стојановића (378), Услови учишељског рада и престанак акшивне службе од Д. Милановића (379), · Ђачке задругарске радње у Пољској од Станислава Клера (382).

ве. 6 FEBRUAR 1940

BEOGRAD GOD. 90 (54)