Учитељ

ПОШТАРИНА ПЛАЋЕНА У ГОТОВУ

УЧИТЕЉ

ПЕДАГОШКО,- СОЦИЈАЛНИ ЧАСОПИС JET. ОСЛОВЕНСКОГ УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА Главни уредник: МИЛИЋР, МАЈСТОРОВИЋ

Садржај

1. — Ствараоци вредности Мисли Љубомира Давидовића, као сарадника „учитеља“, о школи и учишељу од Мил. Р. Мајсторовића (385), Духовни лик Достојевскога од Ник. БерЂајева (393). П. — Проблеми и решења Букнар на савременој основи од д-ра Љубице јовичић (407), Самоодрицање у народним песмама као факшор у васпишању широких народних маса од Марка Аврамовића (415), Друшшво, породица и школа према дешетшу од Ж. Цветковића (420), Узајамни односи биологије и социологије од С. Моложавога (432), Негашивне стране дарвинизма од В.Н. Иљина (436) и Globalizacija nastave od V. Раћоде (444). II. — Školska reforma Temeljna načela za školski zakon od Dr. Sig. Čajkovca (455). IV. — Ив праксе ва праксу Кубни мешар од М. Павловића (465), Тихо рачунско занимање у 1 и II paap. од Драг. Матејића (470), Рачунање у сшваралачкој школи од ј. Петровића (473), Глаголска времена од П, Пушкара (483), Пролеће од Јел. Димитријевића (486). У. — Грађа ва историју школа Наша сшаровремска школа од Ст. Симића (490), Павле Стојић, један старински учитељ од Дан. Милановића (499). у. — Учитељева библиографија Прилози југословенској педагошкој библиографији од Бранка Милаковића (503). | УП. — Учитељева хроника Правци и развој дечје лишерашуре у Бугарској од Вас. Александрова (506). УШ. — Оцене и прикави (508)

____________________________IJi–>—–I–:.: :III—q0 пе Ministarstvo prosvete sa On.br, 69679 od 15-X-1937 g. preporučilo je „Učifelj” za knjižnice narodnih i učiteljskih škola, učitelje, zabavilje i učenike učiteljskih škola. KnHžniće narodnih Y "UČHEUSNOUH "ROJBIGU MPI BUMRI SEVER at i ИВА НИ ИН ИВЕ

BP, 7-8 год. 20 (54) МАРТ-АПРИЛ 1940 | i БЕОГРАД