Учитељ

POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

PEDAGOŠKO-SOCIJALNI ČASOPIS

JUGOSLOPENSKOG UČITELJSKOG UDRUŽENJA Glavni uredni6: MILIĆ RP. MAJSTOROPIĆ

| Садржај: . 1. — Ствараоци вредности Јован Цвијић од П. Ж. Петровића (513). ) П. — Проблеми и решења О нашој основној школи од Ивана Ђаје (520), Неговање врлина у социјалној атмосфери од Сретена Динића (525), Бајка и деше од Руже Леринц/ (528), "Друштиво, породица и школа према дешетшу од же Цветковића (534), Ипдивидуализација наставе од Вац| лава Пшиходе (549), Обломовска Русија од Дим. Ђу\ ровића (557). У о a ORO); а "ИЕ — Школска реформа - Један недостатак у нашем васпшином систему од Д-р Марије Вучић (565). i

RSA ; IV. — Ha npakgce aa upaKcy ~

| Радио час за ђаке од Властимира Бугариновића

(583), Ваншколско чшпање од Д. Правдољубова (589),

“Пролеће од јеле Димитријевић (594). у У. — Грађа за историју школа _

Наша старовремска школа (старовремски учишељи) од Ст. Симића (599), Лрви српски буквар од Ђорђа Радојичића и Мил. Ванлића (605), Један важан про_ свешни докуменаш од М. Рабреновића (616). |

Па У1. — Учитељева библиографија |

Прилози југословенској педагошкој библиографији | од Бранка Милаковића (622). | о ми. — Учитељева хроника : | “= Две поруке међународног бироа за васпишање од Данила Милановића (629), Југословенско учишељско удружење народним учишељима-цама (632), Резолу- | ција Савеза народних универзишеша Вардарске бано· вине (633), Школе у Финској од Д-ра Живорада Ан_ тића (633), Једна нежељена и прерана читшуља (638). АЕ УШ. — Оцене и прикази (638 —640). |

"ВР. 9-10 _ КА И НЕ ЕНЕН а Во МАЈ-ЈИМ 1940 16 = фов, 20 (54)