Учитељ

ГОДИНА 1.

ВЛАСНИК И ИЗДАВАЛАЦ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО: 1. 10. 20. Цена је ЗА СРБИЈУ ГОДИШЊА: 8 ДИНАРА, ЗА ПОЛА ГОДИНЕ 4 ДИНАРА, ЗА ЧЕТВРТ ГОДИНЕ

2 ДИНАРА.

Удружење је снага Учитељ је душа школи

„ УЧИТЕЊСКО УДРУЖЕЊЕ“

ПЛАЋЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА,» САВАМАЛСКА УЛИЦА БР. 6. у БЕОГРАДУ.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

ЈОВА Ј А ТО А. Предавање проф. А. Х. Сејса.

(СВРШЕТАК)

Што је толико разних раса и нација улруженим напорима учинило од Клиновеких знакова Асираца и Вавилонада, то је чудесни народ стародревног Јетипта сам, без ичије помоћи урадио. У ашмолеанском музеју у Оксфорду

има један од најстаријих споменика

светске цивилизације, ако неће бити Фактично и најстарији. То је надгробни камен с могиле једног чиновника за краља Сента из друге династије; Маријет рачуна, да том споменику има више од 6000 година. Камен је покривен с. оном нежном и вештом скуЛдптуром, која карактерише најстарију периоду јегипатске историје и која кудикамо надмаша ону укочену и конвенцијелну вештину познијих јегипатсвих векова, коју ми обично виђамо

| по нашим јевропским музејима. Но он |има на себи нешто драгоценије од оте скулптуре: хијероглифе, који показују да је јегипатско писмо чак и у тој далекој епоси било савршена и права вештина, иза које лежаху многе године ранијег развијања. Хијероглифски знаци су употребљавани не само као знаци и идејографи, већ су се њима већ означавали слогови и слова, И Н. пр. име краља писало се словима. Кад је пропало тако названо старо Царство (около 8500 пре Хр.) нестаде оне свесне и експанзивне снаге тог народа. Јегипатски се живот и мисао скамени, и Јегипат за дуго столеће личаше на какву своју мумију, верно чувајући ' сорму и црте минулог доба и живота, | који је већ био престао пулзирати у