Учитељ

ЈУ

БРОЈ 14. У Београду, 10. Маја 1882 год. ГОДИНА 1.

! СР СИАЋ ЕН | УЧИТЕЉСОКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Удружење је снага —

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

влАСКИХ МО ИЗДАВАЛА , УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ Учитељ је душа школи ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО: % Притилала об ПАЉЕ „управи УЧИТЕЉСКОГ УДРУЗ 5 _ ЖЕЊА» У 7. Руко Е 1. 10, 20. Цена ЈЕ ЗА СРБИЈУ: ГОДИШЊЕ 9 ДИНАРА, | ни НЕ ан не ЗА ПОЛА ГОДИНЕ 4 ДИНАРА, ЗА ЧЕТВРТ ГОДИНЕ | ЕН Нена ле ВЕЛНЕК Е , 2 ДИНАРА. [ | 1 а ЛУ

ДА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 5 ФОР

МОРАЛМНО ВАСПИТАЊЕ.

Од Херберта Спенсера. Превод с руског.

(ПРОДУЖЕЊЕ.)

|

Ствар је у томе, што тешкоће мо- | особина, које јаче излазе на видик, ралног васпитавања неопходно имају али оне опет зато песумњиво постоје. двојаки корен, произлаве од сједиње- | Према свему томе очевидно је. да је них недостатака родитељских и дечијих. | немогућа општа примена ма какве идеПреношење путем наслеђа природни | алне системе моралног васпитања, роје закон; сваки природњак зна то; | дитељи су неспособни за 10. свакодневна опажана наша потврђују Осим тога, кад би се баш и нашли то. А кад је тако онда је природно, | методи, који могу одмах да поведу ла се родитељски недостатци у већини | жељеној цели, и кад би родитељи имали случајева огледају у недостатцима де- | довољно пажње, симпатије и владања чијим ; ми велимо „у већини случајева“ | собом ради доследне примене тих меб тога, што сагласност овде није спе- | тода, — и онда би се могло тврдити, цијална, већ само у ошште. Према | да није корисно уводити реформу потоме, рђаве страсти дечије, с којима | родичног управљања, које би било саморају да се боре родитељи, доказују, | вршеније од општег друштвеног стања. у већини скучајева, да таквих рђавих Чему ми тежимо ' Зар не томе, да свако страсти има и код самих родитеља; оне | васпитање спрема дечка за живот, да су можда скривене од очију других људи, | створи грађанина доброг, који би био можда се не опажају поред других | способан да у свету нађе себи пута