Учитељ

У Београду, 12. Јуна 1882 год.

годима 1.

"+ ОРГАН = УЧИТЕЉОКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВЛАСНИХ ИМ ИЗДАВАЛАЦ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО: 4

1. 10, 20. Цена је ЗА СРБИЈУ: ГОДИШЊЕ 8 ДИНАРА, || ЗА ПОЛА ГОДИНЕ 4 ДИНАРА, ЗА ЧЕТВРТ ГОДИНЕ Т

2 ДИНАРА. ЊЕ

ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 5 ФОР. +

) 49

„ УЗИТЕЉСКО

Удружење је снага Учитељ је дума школи

УДРУЖЕЊЕ

ПРЕТПЛАТА СЕ ШАЉЕ »УПРАВИ УЧИТЕЉСКОГ УДРУ-

жЕЊА» у Београду. Рукописи СЕ ШАЉУ — У

ПЛАЋЕНИМ ПИСМИМА — урЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА,» САВАМАЛСКА УЛИЦА БР. 6. у БЕОГРАДУ.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

пи

ОДВОРИМА УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА И СВИМА УЧИТЕЉИМА

Управа је, сходно чл. 15 „правила за учитељско удружење“, добила ва 19 зборова мнење о месту где треба држати учитељску скупштину.

Пошто је већина зборова мнења да се учитељска скупштина држи у Београду, то управа овим јавља евима одборима и учитељима, да ће учитељска скупштина отпочети свој рад 15 јула ове год. У Београду. Где ће се чланови пријављивати кад дођу, и у коме ће се локалу држати учитељска. скупштина, јавиће ве у своје време.

УПРАВА.