Учитељ

БРОЈ на У Београду, | 20. Јуна 1882 Г6а ГОДИНА 1.

ТЕ |

РЕП | СРЕЛЕ

УЧИТЕЉОКОГ а ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Удружење је снага Учитељ је душа школи

ВЛАСНИК И ИЗДАВАЉАЦ „УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ“

ИЗЛАЗИ. ТРИПУТ МЕСЕЧНО: %; ПРЕТИЛАТА СЕ ШАЉЕ »УПРАВИ УЧИТЕЉСКОГ УДРУ1. 10. 20. Цена ЈЕ ВА СРБИЈУ: ГОДИШЊЕ 8 ДИНАРА, Ћи Ел а са У ЗА ПОЛА ГОДИНЕ # ДИНАРА, ЗА ЧЕТВРТ ГОДИНЕ дНИШтВ ЧИТЕЉА,>

9 ДИНАРА. САВАМАЛСЊА УДИЦА ВР. 6. у БЕОГРАДУ.

да СТРАНЕ ЗЕМЉЕ о ФОР.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

ОДБОРИМА УЧИТЕЉОКОГ УДРУЖЕЊА И ОВИМА УЧИТЕЉИМА

Управа је. сходно чл. 15 „правила за учитељско удружење“, добила на време са 19 зборова мнење о месту где треба држати учитељску екупштину.

Пошто је већина зборова мнења да се учитељска скупштина, држи у Београду, то управа овим јавља свима одборима и учитељима, да ће учитељска скупштина отпочети свој рад 15 јула ове год. у Београду. Где ће се чланови пријављивати кад дођу, и у коме ће се

локалу држати учитељска скупштина, јавиће ее у евоје време.

УПРАВА.