Учитељ

ПН И ИЕ А . | 6

БРОЈ 20. __У Београду, 11. Јула 1882 год. — ГОДИМА 7,

УЧИТЕ;

УЧИТЕЉОКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Удружење је снага —

ВЉЛАСКИК И ИЗДАВАЛАЦ „УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ Учитељ је душа школи

У ТРИПУТ МЕСЕЧНО: 56 # ПРЕТИЛАТА_ ов шаље > УПРАВИ УЧИТЕЉСКОГ УДРУ-

ЕЊА» у БЕОГРА Рукописи СЕ ШАЉУ — У 1. 10. 20. Цена је 34 СРБИЈУ: ГОДИШЊЕ 8 ДИНАРА, + Б 40 ~ у ЗА ПОДА ВОАИНИ 4 АННАВАЈ ВА НЕ ТОдИна ПЛАЋЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА,» 9 Пи САВАМАЛСКА УЛИЦА БР 6. у БЕОГРАДУ.

54 СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 5 ФОР. " _ Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ,

одвови ма УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА И СВИМА ИН

Према решењу одбора и решењу управе учит. удружења, 15 Јула ове год. држаће се главна учитељска скупштина у Београду. Ред рада скупштинског је овај : 1. Преглед целокупног рада управе учит. удружења; 2. Преглед рачуна појединих одбора;

б

8. Претрев правила за учитељско удружење;

536

Предлози, који се тичу неповредно учитељског удружења; Бирање управе;

Фе

Расправљање појединих питања, која бе тичу просвете и школе. Скупштина учитељ. удружења држаће своје састанке у 1. разреду мушке основ. школе код Саборне цркве. ( тога се умољавају ови чланови, који буду на скупштину дошли, да се тамо пријаве.

СИКА ВА.