Учитељ

ЗААСНИХ И ИЗДАВАЉАЦ „ УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО:

1. 10. 20. Цена ЈЕ листу: ЗА ЧЛАНОВЕ УЧИТ. УДРУ-

_ ЖЕЊА ГОДИШЊЕ 5 ДИНАРА; ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ ИЗ СРБИЈЕ, КОЈИ НИСУ ЧЛАНОВИ УЧИТ. УДРУЖЕЊА, 10 ДИНАРА ГОДИШЊЕ; А ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ ИЗ СТРА-

НИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ.

ПАР А

| у

годимх !.

а 1

Удрувење је снага Учитељ је душа школи

ПРЕТПЛАТА СЕ ШАЉЕ > ГЛАВНОМ ОДБОРУ УЧИТЕЉ-

СЕОГ УДРУЖЕЊА» у БЕОГРАДУ. Рукописи бЕ ШАЉУ

-— У ПЛАЋЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУ«УЧИТЕЉА > САВАМАЛСКА УЛИЦА БР. 6. у БЕОГРАДУ.

Рукопиби СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

ОБРАЗОВАЊЕ И ШКОЛА.

Да ли се онај, који оће да истински буде образован, може ослонити само на школску наставу % Изгледа на први мах, да је питање са свим просто, и да се о њему нема шта говорити. Човек ако оће да је потпуно образован, очевидно се не може ослонити само на школу, јер кад би то било могуће, онда неби било толике књижевности, толиких учених друштава, и т. д. Тиме је одговорено на постављено питање, тиме је у једно и свршен разговор о њему. Може се некоме учинити да је тако, али кад се мало више размисли, видеће се да ствар стоји са свим другаче, видеће се да ово питање није "тако просто као што изгледа на први мах, видеће се да сео њему може по доста говорити, ако се оће да оно буде расветљено са сваке стране. Пре свега треба тачно одредити, шта то

значи: образован човек“ И тек онда се може говорити о питању.: да ли се човек може ослонити само на школску наставу, ако ће да буде образован у правом смислу те речи

И тако дакле, ја ћу претходно да, изложим своје мисли о томе, шта обраозван човек треба да зна, и тек ћу онда прећи на расправљање постављеног питања. (Гредом да приметим, овде ће се говорити о образовању у ужем смислу, дакле само о умноме образовању, а не и о моралноме),

|

Човек се образује и васпитава до год је жив. У детињству и младости обично само прима оно, што види од оних који су старији од њега, или у опште код којих он види нешто, што

'" до онда није знао; то је дакле више