Учитељ

У Београду, 10 Новембар 1882 год.

годима. 1.

! Со ~ БЗ " УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВЛАСНИХМ ИМ ИЗДАВАЛА _ ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО: 1. 10. 20. Цена је листу: ЗА ЧЛАНОВЕ УЧИТ. УДРУ-

| ЖЕЊА ГОДИШЊЕ 5 ДИНАРА; ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ ИЗ |. |

СРБИЈЕ, КОЈИ НИСУ ЧЛАНОВИ УЧИТ. УДРУЖЕЊА, 10

Удружење је снага Учитељ је душа шкоди

„ УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ.

ПРЕТПЛАТА СЕ ШАЉЕ >» Главном ОДБОРУ УЧИТЕЉ[ ског УДРУЖЕЊА» у БЕОГРАДУ. РУБОПИСИ СЕ ШАЉУ

-— У ПЛАЋЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА,» | САВАМАЛСКА УЛИЦА БР. 6. У БЕОГРАДУ.

ДИНАРА ГОДИШЊЕ; А ЗА прРЕТПЛаТНИКЕ ИЗ СТРА- ~ о

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

Природни метод умног васпитања.

»Метод природе јесте архи- | % тип свију метода,« Марсељ. Начин или метод игра веома важну | улогу у васпитању. Он не само да помаже или одмаже развитак васпитаника, него и целога човештва. Добро васпитан и умно развијен човек у колико може више самом себл да користи, у толико може још више да буде од користи и својој околини, а и целом човештву. Па кад таку важну улогу игра метод у васпитању, смемо се ваљда запитати: којиће метод бити најподеснији у послу васпитања ' који ће најбоље одговорити оној цељи, коју васпитање има 7 Развитак дечији преставља нам у минијатури развитак васпелог човештва. Човештво кад је изашло из животињског стања није имало у почетку

интезивитет мисленог процеса, какав сад има, и ако му је то јединои припомогло да се издвоји од осталих жи| вотиња. Разлика пак у каквоћи мисленог процеса између животиња и човека, нити је била тада, нити је сад има. Она се састоји само у интезивности, јачини. Та је интезивност с почетка, била веома слаба, па је у току дугог развитка дошла до овог садањег веливог принципа апстракције и асоцијације идеја. Тако је исто код детета интезивност мисленог процеса у почетку скоро равна са јачином мисленог процеса осталих животиња, па се у доднијем развитку све више и више развија. Педржавати, “ћи оним путем у развијању јачине мтисленог процеса при васпштању, којим је илило % 40-

вечанбтво у свом развићу — ето то је природни метод умног васпитања. У