Учитељ

БРОЈ 2. 5

Ма |-4 Р Зу

Ме УЈИ~ РЈ

224

ГОДИМА П.

СУВА БЕГ

7 УЧИТЕЉОСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВЛАСВИК И ИЗДАВАЛАЦ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО: 1. 10. 20. Цена је листу: ЗА ЧЛАНОВЕ УЧИТ. УДРУЖЕЊА ГОДИШЊЕ 5 ДИНАРА; ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ ИЗ СРБИЈЕ, КОЈИ НИСУ ЧЛАНОВИ УЧИТ. УДРУЖЕЊА, 10 ДИНАРА ГОДИШЊЕ; А ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ ИЗ СТРАНИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ.

"

"

= вв

Удружење је снага Учитељ је душа школи

УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ“

мо

ПРЕТПЛАТА СЕ ШАЉЕ > ГЛАВНОМ ОДБОРУ УЧИТЕЉ-

СБОГ УДРУЖЕЊА» У Београду. Рукописи СЕ ШАЉУ

— У ПЛАЋЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУ«УЧИТЕЉА,> САВАМАЛСКА УЛИЦА БР. 6. у БЕОГРАДУ.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

Важност наставе природних наука и њен историсни развитак,“

Пре свега имам да кажем, да се под природним наукама разумеју ови предмети: Јестаственица (минер. ботан. и золог) Физика, Хемија и Земљопис (полит. Физич. и матем.) Ово је обична класификација предмета, а наситно и критички обрађена класификација предмета налази се у листу „Мисли“ а у чланку: „дадатак социологије“ па кога

интересује ова ств-р, нека прочита по- |

менути чланак у „Мисли“.

У азлатању мојих мисли о овој расправи држаћу се реда који јену самом наслову казан, т. ј. прво ћу изложити важност наставе а после њен историјски развитак.

Важност свега онога, што утиче на

друштво, оцењује се према овоме: да

ли и колико помаже или смета да се

дође до онога, чему је цељ читаве. Ко а - | испиту зрелости из педагогике. Расправа писца љуцке цивилизације, свега људког де- |

"лања — до општег благостања, па, без

сумње и важност наставе, која знатно утиче на друштво, треба одмерити тим

| истим мерилом. Мислим да данас међу

иоле образованијим људ ма, нема ни једнога, који неће веровати да се паметном и поштеном употребом знања природних наука долази постепено до општег благостања. Да мало ово разложим: васпитањем људи лакше се долази до благостања, а пошто се васпитање већином добија, добром наставом, и пошто се наставом природвих наука постижу васпитне цељи, то онда ова настава помаже да се лакше и пре дође до благостања.

У главноме има 4 цељи васпитања; 1 интелектуална, 2 практична, 8 мо-

1) Овај темат дал је на расправу прошло-тодишњим свршавајућим ђацима учитељске шк. на писменом

овог чланка одењена је за одличну.