Учитељ

БРОЈ 6.

ћ 1

у ЋЕ

ВААОНИК И ИЗДАВАЛА

У БЕОГРАДУ, 20. ФЕБРУАР 1888.

„ УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ“

ТОДИНА П.

МА УВА А АМА А Мите

' УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Удружење је енага Учитељ је душа школи

1. 10. 20. Цена је листу: 34 ЧЛАНОВЕ УЧИТ. УДРУЖЕЊА ГОДИШЊЕ 5 ДИНАРА; ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ ИЗ СРБИЈЕ, КОЈИ НИСУ ЧЛАНОВИ УЧИТ. УДРУЖЕЊА, 10 ДИНАРА ГОДИШЊЕ; А ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ ИЗ СТРАНИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ.

%; ПРЕТИЛАТА СЕ ШАЉЕ » ГЛАВНОМ ОДБОРУ УЧИТЕЉ-

сКОг УДРУДЕЊА» у БЕОГРАДУ. Рукописи СЕ ШАЉУ -— У ПЛАЋЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА > САВАМАЛСКА УЛИЦА БР. 6. у БЕОГРАДУ.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

0 изучавању зоологије.

ДЕКЦИЈА ПРОФ. Хекслија. ПРЕВОДА С РуСКОГа.

(НАСТАВАК)

Експерименат — велико срество за проналажење истина у физичкој науци — даје нам одговор на сва та питања. У глави рака налази се нешто мало оног особитог ткања, које се назива нервна материја. Конци те материје сједињују тај мозак рака, непосредно или посредно, са мишићима. И сада, ако ми све те конце пресечемо, а мозак оставимо недирнут, то у деловима тела, који су одвојени од мозга, биће уништено оно, што ми 80вемо способност хотимичног кретања ; и на против, ако конце оставимо, а мозак уништимо, тако ће исто бити уништена хотимична покретљивост. Из свега тога неизбежан је закључак, да се она способност, што изазива кре-

тање, налази у мозгу, и да се спроводи и шири нервним концима,

Код виших су животиња испитивани појави, што спроводе то предавање поврета, и нађено је, да се при појаву нервне радње мења и електричко стање нерава.

Кад би ми могли тачно одредити право значење те измене; кад би могли определити величину нервне снаге, која се исказује у извесној радњи нерва, определивши количину електрицитета или топлоте, која је еквивалентна (равномерна) истој нервној снави; кад би могли дознати, од каквог стања или распоређаја материјиних дедића зависи нервна и мишићна радња (и без сваке сумње, наука ће ма кад