Учитељ

БРОЈ 10.

А УЋ ЕУ | = МАМА уз Есе 1 Г , 4. ~ С

У БЕОГРАДУ, 1.

«

Е

Х

ВААОКИХ МИ ИЗДАВАЛЉАЦ

1. 10. 20. Цена је листу: 84 ЧЛАНОВЕ УЧИТ. УДРУЖЕЊА ГОДИШЊЕ 5 ДИНАРА; ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ ИЗ ] СРБИЈЕ, КОЈИ НИСУ ЧЛАНОВИ УЧИТ. УДРУЖЕЊА, 10 ДИНАРА ГОДИШЊЕ; А ЗА ПРЕТПЛаТНИКЕ ИЗ СТРА-

НИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ.

АПРИЛ 1883

„ УЧИТЕЉСКО

; Е | |

ТОДИНА П. |

иу пљињииљ музеји а ПА

Удружење је снага – Учитељ је душа школи

УДРУЖЕЊЕ

ПРЕТИЛАТА СЕ ШАЉЕ >» ГЛАВНОМ ОДБОРУ УЧИТЕЉског УДРУЖЕЊА» У БЕОГРАДУ. Рукописи СЕ ШАЉУ ' -— У ПЛАЋЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА > ГОСПОДСКА УЛИЦА БР. 20. у БЕОГРАДУ.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

ШКО ЛЉА;

Кад би ме запитали : шта је најсвељије на свету и у човечанству, ја дих рекао: школа. Кад биме запитали: шта је најпрезреније у друштву људском, ја бих рекао: школа.

Има једна велика породица. У њој има пуно чељади. Велика чељад има, пуно мале. Ова ће мала чељад-да буде велика, и да ради све оно што сад ради она велика. Она велика држи кућу. Једни ору, други преду; трећи чувају стоку, четврти месе леб; пети граде кућу, а шести обућу ; седми путове, осми столице; девети кола и саонице, десети сади и калеми воће... Итд. И што је који вештији у своме послу, нема сумње да ће му и посао бити савршенији. И помислимо све савршене и веште, до онога ступња, до кога може

човекова витка и даровита природа да |

се развије: онда благо тој породици ! А помислимо све невеште и неотесане, тупе и сапете, лењштине и дембеле : онда тешко тој породици! Њена би се кућа усигурно брзо раскућила. Породица би се претворила у гладне голаће, који би се размилели по свету. А деца њина би плакала, и — ишла за њима. .., :

У природи има један велики закон и једна велика сила, а то је: одржање организама. ИМ човек је организам. И породица је организам. За то сен ова породица, постарала за своје одржање. Стара се тиме, што ради, те рани и одржава себе. Стара се тиме, што рађа малу, нову чељад, која ће да остане кад велики умру. Стара се тиме, што спрема и учи ову нову чељад