Учитељ

ТОДИНА П.

ВРО И

а Мћ МЕА

„а а - _ Ур: |

Удружење је снага —

ВЛАСКНИХ И ИЗДАВАЛАЦ УЧИТЕЉСКО. УДРУЖЕЊЕ Учитељ је душа школи

: ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО: | 5 ПРЕТИЛАТА СЕ ШАЉЕ »ГЛАВНОМ ОДБОРУ учитЕљ1- 10. 20. Цена је листу: ЗА ЧЛАНОВЕ УЧИТ. УдРУу- | СКОГ УДРУЖЕЊА» у БЕОГРАДУ. РУКОПИСИ СЕ ШАЉУ

ЖЕЊА ГОДИШЊЕ 5 ДИНАРА; ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ ИЗ | У ПЛАЋЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУ УЧИТЕЉА » ОРБИЈЕ, КОЈИ нису ЧЛАНОВИ учИт. УДРУЖЕЊА, 10 | ГОСПОДСКА УЛИЦА БР. 20. у БЕОГРАДУ. | ДИНАРА ГОДИШЊЕ; А ЗА ПРЕТПЛаТНИКЕ из СТРА- Ф а а

НиХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ. Е Рукописи СЕ ПЕ ВРАЋАЈУ.

Наука у игри.

„А што да се не играм бали доле а није отишла горе у вис.

»Лиме могу и чим знам“ | Тр тон се ваљушкао под јабуком "Ст. Вл. Каћансни. у у љЈеУ уживао — у природи, ова пак врши Кад проматрамо историју евију најва- | своје законе — створења и рушења —

жнијих проналазака у науци, видећемо, | креће материју, ствара појаве, који гоне да су се неки важнији проналасци збива- | Њутона, као и друге људе, да им трали случајно пред очима каквога, генија. | жи узрок, дејство и последицу. Тај слуНеки научни принцип остао би и да- чајан појав дао му је повода да доцнас још непознат и неостварљив, па и | није објасни оно, што је свима теолозима ако би био у претпоставци (јер прет- | било немило — објаснијо је, како стоје поставка, остаје као таква све донде, | тела небеска једно наспрам других, док се експериментом не докаже као | а тиме је срушио појам о другом гористинита) да нису неки случајни до- | њем свету и да се не морамо плашигађаји обратили на се научнички ум. | ти да ће се катран из пакла просути Сетимо се саме њутоновог закона о |на нас.

гравитацији. Кавују нам, да је Њутон И Архимед је своје. начело о губипочео да мисли о привлачној енави не- | тку тежине у води запазио најпре у беских 'и"Физичких -тела тек онда, кад -купању — дакле у вршењу неког за-

му је пала јабука на нос, и тиме га | довољства (јер је купање неки пут винатерала да размисли са што је пала ' ше задовољство, а разуме се и хиги-

у