Учитељ

БРОЈ 16.

ша У 5 Е шу

МЕ У

У БЕОГРАДУ, 1. ЈУНИ 1888

ТОДИНА П.

Си = иља

ОРГАЋЧ УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ЗААСКИХ И ИЗДАВАЛАЦ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО 1. 10. 20. Цена је листу: 34 ЧЛАНОВЕ УЧИТ. УДРУЖЕЊА ГОДИШЊЕ 5 ДИНАРА; ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ ИЗ СРБИЈЕ, КОЈИ НИСУ ЧЛАНОВИ УЧИТ. УДРУЖЕЊА, 10 ДИНАРА ГОДИШЊЕ; А ЗА ПРЕТПЛАаТНИКЕ ИЗ СТРА· НИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ,

ПА

„ УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ“

Удружење је снага Учитељ је душа школи

ПРЕТИЛАТА СЕ ШАЉЕ > ГЛАВНОМ ОДБОРУ УЧИТЕЉ-

СКОГ УДРУЖЕЊА» у Београду. Рукописи се ШАЉУ

| — УПЛАЋЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА > ТОСПОДСКА УЛИЦА БР. 20. у БЕОГРАДУ.

ф Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ,

Народна просвета у здруженим државама северне Америке,

од

је. Миропољског.

Просвета американског народа пони-

кла је и развијала се у најтешњој свези са његовим историским животом тако, да почетак просвете у Новоме Свету пада у исто време кад и почетак насељавања — први и једини пример у историји, јер су се други народи дуго налазили у неуком стању, пре но што су се међу њима почињали покушаји образовања, просвете. ( тога американске школе служе као потпун израз културе народа и његовог друштвеног и политичног живота; у њима се потпуно огледа ступањ образованости и напретка, до. кога је народ дошао у току свог стогодишњег живота.

При прегледању и проматрању американских школа треба имати на уму разлике, које их одликују од европских школа; те су:

1. Американске школе назначене су за цео народ, без разлике класа или Аруштвених положаја; деци свију грађана, богатих као и сиромашних, знатних као и незнатних, отворен је слободан приступ у ниже, средње, више школе. С тога се американске школе могу назвати народне у најширем смислу те речи. Међу тим у Европи народним школама називају се само оне

школе, у којима се уче деца радничке [| класе ; повлашћене пак класе друштва