Учитељ

БРОЈ 18.

а.

а У 2 . , = .

У БЕОГРАДУ 20. ЈУНИ 1888

ПРЕ ИНУ А а Рак АН

_ БОНА И

ПК

7

|

|

ч ||

|)

СОЕ А ЕН. УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ,

5 а >

ВУХОВИХ И ИЗДАВАЛА

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО: [. 10. 20. Цена ЈЕ листу: ЗА ЧЛАНОВЕ УЧИТ. УДРУЖЕЊА ГОДИШЊЕ 5 ДИНАРА; ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ ИЗ СРБИЈЕ, КОЈИ НИСУ ЧЛАНОВИ УЧИТ. УДРУЖЕЊА, 10 ДИНАРА ГОДИШЊЕ; А ЗА ПРЕТИЛаТНИКЕ ИЗ СТРАНиХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР.

ГОДИШЊЕ,

„ УЧИТЕЉОКО УДРУЖЕЊЕ

| 5

,, |

Удружење је спага Учитељ је душа школи

ПРЕТИЛАТА СЕ ШАЉЕ > ГЛАВНОМ ОДБОРУ УЧИТЕЉ-

ског удружења» у БеогРАДУ. Рукописи сЕ ШАЉУ

У ПЛАЋЕНИМ ТИСМИМА — УРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА,» ГОСПОДСКА Улица БР. 20. у БЕОГРАДУ.

Рукописи СЕ ПЕ ВРАЋАЈУ.

У очи 25. опште немачке учитељске скупштине у Бремену.

Ова скупштина јаче, него и која од предходница, виком подвикује и жељу изјављује : да се пажљиво погледа постанак ових учит. скупштина.

Петога Августа 1848. г. држана је

-га ошшта сакеонска учит. скупштина, на којој је учествовало неколико стотина саксонских учитеља и мловина, из других провинција. Поред осталога, рада на овој је скупштини решено, и образован привремени одбор, да се састара за сазив и састанак ошт. нем. уч. удружења у Ајзенаху.

Што се рекло то се и стекло. У Ајзенаху концем Септембра ист. год. сакупи се прва општа нем. учит. скупштина. Као најславније на њој се радило : Основи за организацију народних школа и статути за ошш. нем. учит.

удружење.

На све стране с највећим |

одушевљењем поздрављено је удружење и његова организација. Готово из свију главних вароши било је посла-

| ника и утемељача ове установе.

За идућу скупштину било је одређено место Нирнберг. Ту се 1849. т концем Септембра држала 2-га општа нем. уч. скупштина. Пословни ред и рад на њој био је: Претрес статута општег нем. учит. удружења, друштвене новине, неопходни услови за поправку немачког школства, органска, веза између разних школ. завода, учитељско образовање и да и женскиње добију учешћа у јавној настави. Ова је скушштина учинила повољан и силан утисак на све присутнике.

Углављено би, да д-ћа општа скупштина буде у Каселу. И један варошки комитет е др. Кисменом беше све