Учитељ

вене ПОИНА 5.

УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Удружење је снага —

ВЛАСНИК И ИЗДАВАЛАЦ „УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ“ Учитељ је душа школи

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО:

1. 10. 20. Цена је листу: 34 ЧЛАНОВЕ уЧИТ. УДРУЖЕЊА ГОДИШЊЕ 5 ДИНАРА; ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ ИЗ СРБИЈЕ, који нису чланови учит, УДРУЖЕЊА, 10.

Па тане СЕ ШАЉЕ Рани. ОДБОРУ УЧИТЕЉСКОВ УДРУЖЕЊА» У БЕОГРАДУ. Рукописи СЕ ШАЉУ — УПЛАЂЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУ УЧИТЕЉА,» у мушкој осн. школи на Дорћолу (Ш. и ТУ. раз.)

пр

На

>=

ДИНАРА ГОДИШЊЕ; А ЗА ПРЕТИЛАТНИКЕ 18 СТРА- БИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. Подаци. +! Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

ПИ ли ПАа аи ан аинеРИ ВИ НИ

" Наше не удружење.

пе

Мо У Фа На:

Већ је две године како постоји паше | тромо, патегнуто, ни сам не знам да учитељско удружење. Ја време од кад | кажем како. Зборови се слабо држе; је поникло, па до данас, могло се до- | учитељи неће да се заузимају, немарста јасно увидети да ди је у па- | љиви су, све мормш силом да их гушем удружењу све добро или све рђа- | рат. Улоге нерадо дају, претплату тако 80, или има и једнога и другога, С овим | исто, и од толиког броја учитеља, јеваља да је до данас на чисто сваки онај, | два да има трећина да су чланови укоји се назива чланом истог удружења. дружења. Није без узрока што се учи-

Подухватио сам се да у неколико | тељи слабо одзивају ; мора да има неивнесем стање нашег удружења до да- | чега, и т. д. Ови разговори нису без нас, и да у кратким потезима преста- | значаја. Доиста, наше удружење не вим реформе, које би ваљало увести,.| стоји на оној висини на којој би тре-

Учитељском удружењу велика ће се ко- | бало да. стоји. Све је нешто натегнуто рист принети, ако и остали чланови учи- ) и тромо, и да још није листа „Учите-.

не што у овоме правцу. | ља“, не би се ни знало да у Србији На више места слутао сам да се од постоји учитељско удружење. Разми-

прилике овако говори: Море, нешто | шљајући чешће о томе, решид сам се

фали овом вашем удружењу. Не иде | да та шапутања изнесем на јавност, како би требало да иде. Све нешто | да се о њима јавно говори, не би ли