Учитељ

БРОЈ 83. У БЕОГРАДУ 20. НОВЕМБАР 1888 РОДИНА П.

УучитЕељског УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Удружење је снага —

ВЛАСНИК И ИЗДАВАЛАМ , УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ" Учитељ је душа школи

о МЕСЕЧНО: 2 а СЕ ШАЉЕ » ГЛАВНОМ ОДБОРУ УЧИТЕЉЦена ЈЕ ДИСТУ: ЗА ЧЛАНОВЕ учИТ. удРу- ; сКОГ УДРУЖЕЊА» у БЕОГРАДУ. Рукописи СЕ ШАЉУ

ЖЕЊА ГОДИШЊЕ 5 ДИНАРА; 34 ИРЕТПЛАТНИКЕ ИЗ —— У ПЛАЂЕНИМ ПИСМИМА — УРЕДНИШТВУ УЧИТЕЉА» СРБИЈЕ, КОЈИ нису ЧЛАНОВИ УЧИТ. УДРУЖЕЊА, 10 Добричина. улица бр. 86

ДИНАРА ГОДИШЊЕ; А ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ ИЗ СТРАНИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ТОДИШЊЕ. Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

Извештај Ј. Миодраговића државног питомца за педагогију.

Ро -5-5

(СВРШЕТАК.)

Сад да пређем на оно, што сам сле- | Рапаин ћзећаћ. Први је предавао дијално овога семестра слуша. Ваљало | Вунт, с четири часа недељно; друга би да прво кажем што о оном предме- | два професор Мазгшус, с 4+1—2 чату, што ми је изостао у прошломе из- | сова недељно, а трећи професор Бирнвештају. Но пошто сам га већ у не- | баум, с четири часа. колико у овом досадањем излагању ис- 0 првом чредмету могу се изразити црпео и пошто ми је он и дао повода | с највећом похвалом и поштом. У њему да се у ово шире и опширније разла- | сам видео упоредни развитак свега, тање упустим, то мислим да неће бити | што човечанство данас зна. Вунт није нужно, да се упуштам у ситније из- | узео, да само ређа људе поједине и латање његово. Ограничићу се дакле | мишљења њина, као што се обично само на овај семестар и оно, што сам | ради код овога предмета и при писарадио у њему.. њу његовом и при предавању, него је

Овога, семестра слушао сам ове пред- | Историју Филозофије сватио као истомете: Сезсћасћје дег РћПозорћје, бСе- | рију развитка људских идеја у опште већлећђе дег Радаговтк, АПсешете П1- | и Историју развијања појединих наудакфк, и Сезсјисћје дег аПсетејпеп| ка у заједници и зависности њиној |