Учитељ

БРОЈ 34.

" 5

Ат ПА

ме

У БЕОГРАДУ 10. ДЕЦЕМБАР 1883 |

_ година П.

" УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ЗЛАСКИХ ИМ ИЗДАВАЛАЋ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО:

1. 10. 20. Цена ЈЕ листу: ЗА ЧЛАНОВЕ УЧИТ. УДРУЖЕЊА ГОДИШЊЕ 5 ДИНАРА; ЗА ПРЕТИЛАТНИКЕ ИЗ СРБИЈЕ, КОЈИ НИСУ ЧЛАНОВИ УчЧИТ. УДРУЖЕЊА, 10 ДИНАРА ГОДИШЊЕ; А ЗА претилатнике из СТРА-

НиХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ.

„ УЧЕИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ“

Удружење је снага Учитељ је душа школи

ПРЕТПДАТА СЕ ШАЉЕ »ГЛАВНОМ ОДБОРУ УЧИТЕЉ-

ског УДРУЖЕЊА» у БЕОГРАДУ. Рукописи СЕ ШАЉУ

-— У ПЛАЂЕНИМ ТИСМИМА — УРЕДНИШТВУ« УЧИТЕЉА,» Добричина улипа бр. 56

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

Педесет други члан закона 0 основним школама.

ен

Време је већ да проговоримо коју !гуће. Како су онда калуђери били је-

реч о овоме члану закона о основним школама. |

Овај члан има своју историју. Његов историјски живот започиње још од онда, од када почиње и живот наших школа. Још у најстарија времена нашег народног живота школа је ишла упоредо са манастирима, или боље да речемо, школе су биле у манастирима. Друкчије није ни могло бити у оно

време, јер је тако било готово свуда |!

у свету. То је карактер средњевековне школе. Свети Сава, кога ми, већином с правом, називамо „српски просветитељ“, највише је допринео отварању школа по манастирима. Он је желео да се у народу почне ширити писменост, бар колико је за онда било мо-

дини извор знања и писмености, то св. Сава а и његови посљедовачи, нису ни могли друкчије рачунати, него онако како је најприродније, а то је: да школе треба отварати поред манастира. Разлог је овоме јасан, а именом тај, да су се у то време учитељи могли наћи једино у манастирима било у лицу калуђера, било у липу мирских људи.

И ако се не може потврдити никаквим историјским документима, ипак судећи чо самоме ондашњем добу, које је било доба вере, могло би се рећи, да је стварање школа у манастирима, имало ако не политичких, а оно бар религиозних разлога. За цељ нашега чланка све једно је, било то из ма ка-