Учитељ

"БРОЈ 16.

У БЕОГРАДУ 1. ЈУНА 1884.

564 ТОДИНА 1.

ОРГАЈЕЧ УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ЗЉАСЦИХК И ПЗДАВАЛАЦ „УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО:

1. 10. 20. Цена је листу: 34 годину 10 ЗА по 5 дни, || -

34 ТРИ МЕСЕЦА 2.50 ДИН. А ЗА ПРЕТИЛАТНИКЕ #38 СТРАНИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ТОДИШЊЕ.

Удружење је спага Учитељ је душа школи

ПРЕТПЛАТА СЕ ШАЉЕ >РЕДАКЦИОНОМ ОДБОРУ» У Бвограду Рукописи си ШАЉУ — У ПЛАЂЕНИМ ПИ СМИМА — УРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА,» Добрачина улица бр. 84.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

упутство ЗА НАДЗОРНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

за 1888—4 школску годину,

Господине ,

Као што сте извештени писмом за· ступника министра просвете и црквених послова од 29. пр. м. ПБр. 3722, одређени сте да у јуну ове године прегледате основне школе — јавне и приватне - у округу - _ . . - (у вароши у . ЈУ послу који вам се поверава имаћете да обратите нарочиту своју пажњу на све тачке овога упутства, које вам се издаје у цељи вашег тачнијег управљања и веће гарантије за постигнуће задатка, ради кога се изашиљете. |

1

1. Почем се ваш најглавнији задата састоји у томе да оцените ового-

дишњи рад сваког наставника у служби основне наставе, то ћете се пре свега постарати да се собом, на лиду места, што потпуније упознате са стањем саме наставе како у свакој основној школи која постоји за се, тако и код сваког наставника. Тога ради држаћете у свакој школи (односно: у сва-

ком разреду) годишњи испит. Испит ' се има полагати из предмета који су

прописани законом о основним школама, од 31. децембра 1888 г.и то у оном обиму, који је утврђен наставним планом и нацртом програма како за ниже тако и за више основне школе. Наредба о томе изишла је: за ниже основне школе 26. августа прошле године ПБр. 8288 (види „Просветни