Учитељ

БРОЈ 26.

1,

мо

У БЕОГРАДУ 10. СЕПТЕМБРА 1884.

ПОЛАНАЦА

Е УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВЛАСПИХ И ИЗДАВАЛАЦ „УЧИТЕЉОКО УДРУЖЕЊЕ“

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ М ЕСЕЧНО :

1. 10. 20. Цена зе листу: ЗА годину 10 ЗА по 5 дин.

ЗА ТРИ МЕСЕЦА 2.50 дин. А ЗА ПРЕТИЛаТНИКЕ из СОТРАНИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ.

Удружење је свога Учитељ је душа школи

А 1: ТПЛАТА СЕ ШАЉЕ »РЕДАКЦИНОНОМ ОДБОРУ» У || Бвог РАДУ. Рукописи СЕ ШАЉУ — У ПЛАЋЕНИМ ПИ-

СМИМА — УРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА,» Добрачина, ЕЦ Ме 34.

Ф Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

ЈЕДНА ЦРТА ВАСПИТАЊА,

Васпитање је предмет, о коме се у нас доста говорило. И ако је то Факт, ипак се не може с резоном рећи, да смо на чисто с питањима: шта је то васпитање и како треба оно да буде ' Јер предмети, који носе на. себи еволуциони карактер, све, докле егзистују, дају непрестанце материјала за. нова испитивања. Свава права доктрина има своје Фазе, које се, како по Форма, тако и по супстанцијама, разликују. Па и васпитање у модерном свету заузимао значај доктрине. Васпитање је од свога почетка па до данас прошло знатан број Фаза и —- усвајајући већ ово, — оно је подложно и у будуће Фаском развићу. Држећи се тога, ми не сумњамо у коректност ове поставке: питање о васпитању биће предмет дискусије свију будућих генерација,

Васпитање је једна важна, црта људског друштва, коју исто друштво собом носи. Као што људско друштво пролази кров разне фаве, тако исто пролази и васпитање, које је играло и које ће увек играти по најважнију улогу у животу народа. Карактер васштања одређује и карактер целокупног друштвеног жи= вота. Прилике, разуме се, утичу на васпитање; али тако исто и васпитање. ствара прилике. Ово обоје испреплетано је међусобно, и једно на друго утиче узајмно. Не може се одредити докле је једно а докле друго. Но при. свем том, могуће је сазнати потребан. карактер сувременог васпитања, па још и више: могуће је васпитањем руковати. Држава, која схвати какво је васпитање потребно за њене грађане , И " која је готова да тако васпитање ру-