Учитељ

БРОЈ 82. и 88.

КА

з А

; У

| У БЕОТРАДУ 10. НОВЕМБРА 1884.

ИТЕ

ТОЛИГА

А

УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ВЛАСНИК И ИЗДАВАЛАМ ,„УЧИТЕЉСОКО УДРУЖЕЊЕ

1. 10. 20. Цена је листу: ЗА ГОДИНУ 10 34 по 5 дин. ЗА ТРИ МЕСЕЦА 2.50 дин. А ЗА ПРЕТПЛаТНИКЕ ИЗ СТРАНИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ.

ит ата а

У

Удружење је снаса Учитељ је душа шводи

ПрЕтплАТА СЕ ШАЉЕ >РЕДАКЦИОНОМ ОДБОРУ» У

Бвограду. Рукописи СЕ ШАЉУ -— У ПЛАЋЕНИМ ПИ-

ОМИМА — УРЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА,» Добрачина улица бр. 94.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

а РЕП не ПЦ

Реформе у осков. школи и нови министар просвете и цркв. послова.

5 + · дидајте стуб науке, који ништа порушити не може. Кнез Михајило. „Весело срце кудељу преде.“ Народ. пословица,

Просвета је код нас добила свога министра ! И ако би потребно било да се министар просвете код нас дуго и дуго не мења — нарочито онда кад је почео да остварује неку идеју, која се не да извести за кратко време ми смо били особите среће, те смо добијали доста често нове министре просвете; а више пута добијалисмо п тасве министре, којима је ова дужност (просветна) била споредна, те је нису могли ни вршити онако како је требало да је врше. (С тога се сад двојако радујемо: што је постављен сталан министар просвете, и што је овај портфељ примио човек који је педагог — у потпуном смислу ове речи — па

се надамо да ће он понајпре изврштити у основној школи реформе, које ћемо ниже изложити.

Познато је да је паша основна настава стајала готово на једном месту скоро 40—50 година. Могли бисмо рећи да је учињен неки озбиљнији напредак тек од оног времена од кад су почели учитељевати људи, који су се нарочито спремали за учитеље. Али и овај напредак није био општи, већ — тако рећи — индивидуални, пошто је ових раденика било мало и пошто им није било дозвољено званично, да се крећу у границама сувремених захтева педатбгике. Званични — и то отштти — напредак може се рачунати од „закона о учитељ. платама“ и „закона о основ. школама“. Али и овим законима — као и последицама истих