Учитељ

БЕОГРАДУ 31. МАЈА 1885 | 79497 “ МЕ < У ЈЕ шире 2 ЗА, ПН а ~ а 46. аше Џатци 50. ти У = — |

Ц учитељског УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ЗЛАСЛИМ МО ПЗДАВАЛАЦ „УЗИТЕЉОКО УДРУЖЕЊЕ

ИЗЛАЗИ ТРИПУТ МЕСЕЧНО:

10. 20. 30. Цена је листу: 34 годину 10 34 по Б дин]

ЗА ТРИ МЕСЕЦА 2.50 дин. А ЗА претплатнике из ОТРАНИХ ЗЕМАЉА — 5 ФОР. ГОДИШЊЕ.

Удружење је ву га Учитељ је душа шко

ПРЕТИЛАТА СЕ ШАЉЕ >РЕДАКЦИОНОМ ОДБОРУ» У Бкограду. Рукописи бЕ ШАЉУ — У ПЛАЂЕНИМ лиСМИМА — урЕДНИШТВУ «УЧИТЕЉА,» Добрачина улапа бр. 84.

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

УПУТСТВО

ЗА НАДЗОРНИКЕ

ОСНОВНИХ ШКОЛА

У 1884-5 школско: години.

Господине ,

Писмом мојим од 15. Маја о. г. ИБр. | 4649. јављено вам је, да сте одређени да ове године прегледате у каквом се

стању налазе — јавне и приватне основне школе у округу (у вароши

у

___- =“ ли да' оцените овородишњи рад и труд појединих наставника. Посао који вам се поверава од великог је замашаја по све оне којих се непосредно тиче, а прилике у којима се налази наша основна настава тако су различите и значајне, да је свакако, осим законских наређења, оправ- |

дано што вам се у упутству, које се | издаје редовно сваке године, обраћа | пажња на све оно што треба да имате | на уму у послу који предузимљете, те |

да у целокупном раду вашем буде што веће гарантије за правилност и правичност које су потребне.

1

1. „Наставним плановима, трограмима и недељним распоредима часова за нижу џ вилу основну школу“, који су прописани наредбом од 20. Јула прошле године ПБр. 6191., основна је настава задобила сталну основу са које се временом све више развијати може. Наставним програвима прописан је не само обим сваком предмету који се предаје у основној школи, него је и у појединостима одређено шта се из вог предмета има савладати у сваком разреду подељене и неподељене основне