Учитељ

БРОЈ 11 У Београду 10 Јула 1886 У РОДИНА (и:

И АВА АНА ИН АВ АРАО АВА А НА ИА И АН пина Ба ин Ћао АИ рт а

аи“

|уитељеког удружења за 0

Излази три пут месечно: | у ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „УЧИТЕЉ“-А, Спасов“ ска улица Рукопиби СЕ ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ ПИСМУ.

50 1, 10 и 20. Цена ЈЕ листу: ЗА годину 10 дин., ЗА = по године 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА | Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА УчитЕљ ЈЕ ДУША ШКОЛИ

УЧИТЕЉИМА И УЧИТЕЉИЦАМА

Главни Одбор учитељског удружења на својој 16 седници од 20 Маја ове

вод. е допуном решења свога на 20 седници од 17 Јуна ове године — решио је:

Да се || учитељска скупштина састане 3 Августа ове год. у Београду. __

Ред. је на скупштинском раду овај: 1. Извештај Главног Одбора о целокупном свом раду од П учитељске скупштине до састанка ове скупштине. П. Извештај Главног Одбора о стању друштвене благајне. ШП. Измене и допуне Шравила учитељског удружења. ТУ. Продужење дебате о учебницима у основ. школи. М. Шретрес нужних учила у основ. школи. МТ. Реорганизација основних школа. УП. Предлози појединих чланова. МИШ. Бирање Главног Одбора.

18 Јуна 1886 год.

у Београду. | ТЛАВНИОДБОР

УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЉЊА,