Учитељ

БРОЈ 12. у Беогреду 20 Јула. 1886 ГОДИНА 7.

ПН 5 У У ОУ О ЕОС

ЧИТЕ,

И О ОРГАН

Јитељоког јуна а пбровава утитње

Излази три пут мевечно: | ПрЕТПЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „Учитељ<“-А, Спасов1, 10 и 20. Цена ЈЕ листу: 84 годину 10 ДИН. ЗА 5 ска улица Рукопиби СЕ ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ писму. · по го · ЕМ] 1 дине 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА | Рони он НЕ РРА

па НА АПР а АЕ с ПА ет НА

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА __УчИитЕљЉљ ЈЕ ДУША ШЕОЛИ

УЧИТЕЉИМА И УЧИТЕЉИЦАМА

Главни Одбор учитељског удружења на својој 16 седници од 20 Маја. ове год. с допуном решења свога на 20 седници од 17 Јуна ове године — решио је:

Да се ||| учитељска скупштина састане 3 Августа ове год. у Београду.

Ред је на екупштинском раду овај: Т. Извештај Главног Одбора о целоњупном свом раду од Ш учитељске · скупштине до састанка ове скупштине, | ЏП. Извештај Главног Одбора о стању друштвене благајне. Ш. Измене и допуне Правила учитељског удружења. ТУ. Продужење дебате о учебницима у основ. школи. ___У. Претрес нужних учила у основ. школи. У1. Реорганизација основних школа. | УП. Предлози појединих чланова.

УП. Бирање Главног Одбора.

18 Јуна 1886 год.

у Београду. ГЛАВНИ ОДБОР

УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА,