Учитељ

БРОЈ 13. У Бзограду 1 Августа 1886 ГОДИНА 7.

У ОР ОР У У У У У УУ УУ УРУК О ОУ О О ВР О РВ РО У РО ИЕ

ПАО И

= зе === | поше 7 . У ЈА РТА 8, оче И | а | = ||| [10 ЗРСАН

| Јуитељеког удружења за образовање и: Васпитање

Излази три пут месечно: ЈЕ ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „Учитељ«-А, Спасов= 1, 10 и 20. Цена је листу: ЗА годину 10 дин. ЗА = ска улица Рукопиби СЕ ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ ПИСМУ. пе с чи Ета а ': А по године 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 19 ФРАНАКА | Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА Учитељ ЈЕ ДУША школи

УЧИТЕЉИ И 11 УЧИТЕЉСКА СНУПШТИНА

Ето нам дође и ПГ скупштина ери- | његов рад, а унапређујући рад унапреских учитеља, ето даде нам се прилика | ђује се и онај подмладак на коме се врши после толиких бурних догађаја да се | рад. Колико су пак учитељи кренули тоопет видимо и састанемо, дође нам дан | чак напретка у основној настави за ово да се опет оратски договоримо о бу- | последње доба, види се из извештаја редућности својој, о будућности нашега | визорских, који су оцењивачи напретка позива, о будућности школе. Дође нам | школиног. Колико су учитељи отишли дан када ћемо опет у име бога проду- умно, види се и из литературе коју они жити рад старог учитељског удружења | стварају, види се из рада њиховога на, на сталнијој основи. Јер, прво учит, | свом органу „Учитељу.“ удружење имађаше задатак, поред оста- Даје удружење снага која се тешко лих задатака, да се и о помоћи своје | може разбити, доказ су нам ратничке сирочади стара. Но пошто је нашу си- | силе, поједина друштва, српске задруге, рочад већ примила држава на се, то | које су имућне донде, док се не раснас сада тиштање наше деце оставља, | парчају, а слабе су онда, кад се поа тишти нас умна заједница коју треба | цепају. Па кад нас још и пословице и учитељи на уч. 111 скупштини да створе. | приче сваким даном опомињу на удруУјединити се умно, коракнути уједиње- | женост, онда је јасно да се учитељски њем не стопу, но више корака напред, | сталеж мора удруживати, ако хоће да значи водити бригу колико о себи толико | створи за себе чвршће станиште, ако и о своме народу. Јер, са умним унапре- | хоће да му рад буде роднији, ако хоће ђењем учитељства, унапређује се и сам | да му име, дужност воле и поштују.