Учитељ

4:. БРОЈЕ. |

О А ге РМ

ји МИ : из Е

У Га

— Уитељеког удоунења за обравовање и васлитање

Излави три пут месечно:

1, 10 и 20. Цена ЈЕ листу: 84 годину 10 дин., ЗА

по године 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМ ТЕ 12 ФРАПАКА

У Београду 20.

Августа, (5во

ГОДИНА У.

| ПРЕТШЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „Учитеље-а, Опабов8 ~ ОБА УЛИЦА. Рукописи СЕ ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ ПИСМУ.

УДРУБЕЊЕ ЈЕ СНАГА Учитељ ЈЕ ДУША ШКОЛИ

ОДБОРУ

за израду пројекта реорганизације осмовмих школа.

Да би израда пројекта за реорганизацију основних школа била што потпунија. и тачнија, Главни Одбор сматра ва своју дужност да поменутом одбору учини ове напомене: |

[. Да се израда пројекта подели у партије: 1) Спољашња страна школе; 2) Унутрашња страна школе. Ове пак партије да се поделе на мање: 1. Програм; 2. Распоред (недељни); 3. Учедници; 4. Администрација ; 5. Однос школа према осталим властима; и 6. школска каса.

18 Августа 1886 год. Београд.

11. Да се одбор за пројекат подели у мање одборе (полодборе) и да сваки пододбор прими једну од ових партија.

Ако чланови одбора за пројекат при, стају на овај предлог Главног Одбора

"нека се изволе писмено обратити Глав-

ном Одбору са навначењем коју партију желе да разрађују, а Главни ће Одбор у своје време донети о томе извештај у друштвеном листу. |

Главни Одбор.