Учитељ

БРОЈ 3.

У Београду 20. Јануара 1887

ГОДИНА У1

_ МИТ Удррмања

Излази три пут месечно:

1, 10 и 20. Цена ЈЕ листу: по године 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА

Образовање ! Ислитање _

] ПРЕТШЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „УчитЕељ<-А , Окоп-

ЗА ГОДИНУ 10 дин., ЗА На УЛИЦА. Ро ОЕ ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ ПИСМУ

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА Учитељ ЈЕ ДУША школи

НЕКОЛИКО РЕЧИ 0 МОРАЛНОМ ВАСПИТАЊУ

1

Човек умом долази до повнавања и увиђавности онога, што је добро и зло. Ово добро или зло може нам бити еве, што стоји у свези са нашим потребама. Није довољно само познавати и увиђати добро и зло, нити би пак било довољно, кад би човек поред увиђавности још уједно волео добро а мрзео зло; нити већ треба да ради еве оно што је добро, а да не ради оно, што је зло. Ту радњу човечију зовемо вољом.

Воља човечија треба увек да стоји у сугласности са утврђености и према тој сугласности мери се морална вредност или невредност човека. Но има људи, код којих је увиђавност погрешна, и код њих није толико морална погрешка, ко-

Лико оскудица моралног образовања, и такви се зову : морална недоношчад. Ова, оскудица моралног образовања мора бити и морална суровост. — Права мо- |

рална образованост претпоставља, право познавање и цењење добра и зла. Мо-

рално је, дакле, ценити ствари по њи- | овој правој вредности ч према том правом оцињивању удешавати свој живот.

Но често се дешава у животу човечијем, да човек има да бира једно између два. добра и два зла. По моралном начину треба између два добра бирати веће добро, а између два зла мање зло. Дакле, не сме се предпостављати мање добро већем, јер то би онда било неваљалство; нити се сме из страха од мањег зла произвести веће, јер, то би био кукавичлук.

Странпутица је моралног начела: морална себичност, кад који човек ради у сопственом интересу, јер морално начело захтева обзире једнога на друго. По моралном начелу лични интереси не треба, да долазе у сукоб са ошитим. Личне интересе треба увек прегорети,