Учитељ

БРОЈ 20. У Београду 10. Јула 1887 ГОДИНА Гу

а ата

Јчитељеког удррмења за образовање | васпитање

Излави три пут месечно: нши ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „Учитеље-А, Скоп-

1 100 20 ЦЕНА ЈЕ листу: ЗА ГОДИНУ 10 ДИН., ЗА #36 ЉАНСКА УЛИЦА. Рукописи бЕ ШАЉУ У ПЛАЂЕНОМ ПИСМУ : . 5 : МНЗА етар а а а а а АНЕ о Ни

по године 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА Учитељ ЈЕ ДУША ШКОЛИ

ЧЛАНОВИМА УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

Т. Главни Одбор учитељског удружења на своме ХХ. састанку а према,

97 члану „правила учитељског удружења“ донео је ову одлуку: у »пр у Ј у. уку

Да се |У-та учитељска скупштина отвори 2. Августа 1887 године у

Београду.

П. Умољавају се пододбори Удружења, који још не послаше улоге и спискове чланова, да то што пре учине, како би се могли спремити тачни рачуни

за идућу учитељску скупштину.

ШП. Г.г. учитељи и учитељице оних места где не постоје пододбори, могу се уписати за чланове учитељског удружења непосредно код Главног Одбора или код кога оближњег пододбора. И у једном и у другом случају платиће члавски улог почевши од 1. Јануара ове године. По свршеном упису добиће чланску карту.

Главни Одбор.