Учитељ

__БРОЈ 2 21. У Београду 20. Јула 1887 ; ГОДИНА [у

ЗЕРО о ел трач

"ЧИТЕ

|

Ка – ~

Излази три пут месечно: ЈЕ ПРЕТПЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „Учитеље-А, СБоп-

1, 10 и 20. Цена је листу: ЗА ГОДИНУ 10 дин. ЗА 38 љанСкА УЛИЦА. Ти вон Е СЕ ШАЉУ У ПЛАЂЕНОМ ПИСМУ

по године 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 19 ФРАНАКА Рукописи (с СЕ ШЕ ВРАЋАЈУ.

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА Учитељ ЈЕ ДУША шкоди

ЧЛАНОВИМА УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

Т. Главни Одбор учитељског удружења на своме ХХ. састанку а према 27 члану „правила учитељског удружења“ донео је ову одлуку: Да се МУ-та учитељска скупштина отвори 2. Августа 1887 године у

Београду.

П. Умољавају се пододбори Удружења, који још не послаше улоге и спискове чланова, да то што пре учине, како би се могли спремити тачни рачуни

за идућу учитељску скупштину.

ПЛ. Г.г. учитељи и учитељице оних места где не постоје пододбори, могу се уписати за чланове учитељског удружења непосредно код Главног Одбора или код кога оближњег пододбора. И у једном и у другом случају платиће члански улог почевши од 1. Јануара ове године. По свршеном упису добиће чланску карту.

Главни Одбор.