Учитељ

_БРОЈ 23. Е Бзограду 0. Автуза. 1337 ГОДИНА ИД

пић

6 о ај ви ажаек и пеное

Излази три пут месечно: о ПРЕТПЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „Учитељ“-дА, Скоп-

1. 10 и 20 ЦЕНА ЈЕ листу: ЗА РОДИНУ 10. дин., ЗА + ЉАНСКА УЛИЦА. Рукописи СЕ ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ ПИСМУ | . ; у : - Пн

по године 5 дин. ЗА СТРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА Учитељ ЈЕ ДУША школи

9. Августа отворена је четврта Учатељска скупштина у сали Волике

школе. Дневни ред скупштине овај је:

1. Председник Глав. Одбора отвара свупштину,

2. Извештај Гл. Одбора о раду свом,

8. Расправљање питања о реорганизацији осн. школа ,

4. Предлог Гл. Одбора о дечијем листу „Мала Србадија“, 5. Предлози појединих чланова,

6. Одређивање места за идућу скупштину,

7. Избор Главног Одбора.

Главни Одбор.