Учитељ

5000 82.

У Београду 10.

Новембра 1587

С

_ ГОДИНА У1

Ивлави три пут месечно:

1; 10 и 20. Цена ЈЕ листу: ЗА БОДИНУ 10. дин., ЗА по године 5 дин. ЗА СтРАНЕ ЗЕМЉЕ 12 ФРАНАКА

· ПРЕГШЛАТА ШАЉЕ СЕ УРЕДНИШТВУ „Учитељ“-А, СкопЉАНСКА УЛИЦА. ПРЕ СЕ ШАЉУ У ПЛАЋЕНОМ ПИСМУ

Рукописи СЕ НЕ ВРАЋАЈУ,

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА Учитељ ЈЕ ДУША школи

НАЈПРЕЧИ ЗАХТЕВИ ШКОЛЕ И УЧИТЕЉА

(ВР

14. За учитеље и учитељице треба

учитељскиф школа, који су сврши ла школу ( положили по закону прописани учитељски испит у учитељској школи, ч они који положе овај испит заједно са ученицима—цама учитељске школе у свему као што га ови полажу. Шико без овог испита не може бити постављен за учитеља, па ни са већом учитељском спремом, но што је свршени ђаци учитељске школе имају. Можда ће нам ко на ово приметити, да, ако се све ово усвоји, онда ће се смањити број наставника и наставница осн. школа. Одговарам : ако! Јер, ако се озбиљна рачуна води о достојанству основне школе, учитеља и наставе у опште , онда мора тако да буде. Што се броја наставника тиче, то нека од

ел и та

~

постављати само ученике и ученице.

ШЕТАК). преко хиљаде у Србија остане њих. 6—700, ама нека тих неколико стотина буду прави учитељи, вналци свога посла, у опште спремни, способни и вредни, па ће од њих више, но од хиљаде, имати користи и школа и држава. Нека се једном затворе школска врата оним шпекулант-учитељима, који _не иду у учитељство да тамо раде и да послуже школи и држави, који се ниву за то ни спремали, нити су спремни, него иду или да поправе своје материјално стање или здравље, или 6 тога што су сироти, па би хтели да уживају неку милост, као да је за све то осн. школа згодна. Накратко оси. школа не сме више да буде никакав. инвалидски дом. с Учитељке, за сад помогућству, треба, постављати само ј жен, оси. школама.