Учитељ

год. ИЗЛАЗИ МЕСЕЧНО Х.

УЧИТЕЉ

ОРГАН а УДРУЖЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВА

СВЕСКА ЗА ФЕБРУАР

ПРЕТПЛАТА СЕ ШАЉЕ Е Е- ЕЗ А

| |

уредништву „Учитељае, , 3А СРБИЈУ Зи

ДАРИТРАДСКА УДИЦА, БРОЈ 6. ЗА тодину . не и 2 : 10 дин. О Е ЈОВА по родише 0. - 5, Рукописи се шаљу у плаћеном писму. | на ЗА СТРАПЕ ЗЕМЉЕ :; РУКОПИСИ СЕ НЕ ВРАЋАЈУ (ВА тОдину А с: 12 ФРАНАВА

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ СНАГА УЧИТЕЉ ЈЕ ДУША ШКОДЕ.

ШКОЛОЊВА ДИСЦИПЛИНА

И ЊЕН МОРАЛНИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УТИЦАЈ НА УЧЕНИКЕ, пише Јосиф П. Стојановић

(НАСТАВАК)

ОДЕЉАК ЧЕТВРТИ. Спољашње форме дисциплинарног рада.

Потреба спољашњих дисципљинарних радова. Школски рад. Школски надзор. Олакшице сеоског и тешкоће варошког надзора. — Надзорни цензори и штетне последице од истих. Дужности редара. — Заповест и њена својства, Забрана. Дидактички тезиси забрањивања, Молба.

Савет. Писмена и усмена школска правила.

ође

Кад дух наставниковог аукторитета и љубави није постигао идеално педагошки врхунац онда се, ради сигурности школског поретка, јављају спољашња средства, школске дисциплине, која спољашњом силом задржавају