Учитељ

~

СВЕСКА 17. — БЕОГРАД 4895. МАЈ ЊЕ | содинаА хХту.

УЧИТЕЉ

ПЕДАГОШКОКЊИЖЕВНИ ЛИСТ

ОСЕЋАЊЕ И ПРЕДСТАВА

ПсихологијскА РАСПРАВА Вилхелма Вунта

же =

(СВРШЕТАК)

Што су заплетеније подобности у свести, што су богатији њезини ранији доживљаји, тим ће бити више разнолики облици душевних покрета, и тим ће се они моћи мање унапред одредити природом самих оних представа, са којима ступају непосредно у везу. Код неразвијене свести у детета осећање може бити још тако стање, које већином зависи од јачине и каквоће непосредних чулних осећаја, те се с тога и непосредно стапа са овим елементима. Сложенија су осећања и тежње очевидно тек тада могућна, када су више или мање испреплетане везе представа на расположењу свести свакога тренутка. Тако се већ и за простије комплексе презстава везују разни афекти, и на њих су од утицаја већ готове склоности свести. Интелектуална, морална и естетична осећања претпостављају, да је већ велико благо сређених редова представа било мишљењем прерађивано. С тога никако и није полазило за руком, да комплексна душевна стања изнесемо као просте резултанте чулних осећања. Очевидно је, да ту душевно стање не зависи никако од представа, што непосредно у свест улазе, но од односа, у којима ове представе стоје према готовим

УЧИТЕЉ 58