Учитељ

5

У пољ ва о њнј

=

УЧИТЕЉ

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉ. СРБИЈИ И СВИХ СРПСНИХ УЧИТЕЉА.

Излази месечно у све- | ЦЕНА ЈЕ ПИСТУ:

скама од5—6 табака | Београд, | Априла За чланове Учитељског А : |: : Удружења 5 динара, а за Претплата се шаље бла- | 1908, пора А ЉАТА СРАГ.

| шње. да српске школе и

гајнику Главнога Одбора, | учитеље ван грапица а рукописи уреднику | Свеска Ш| Год, ХН, | Краљ. Србије 6. кр. год.

Власник, за УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ, ј УРЕДНИК ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ УРОШ БЛАГОЈЕВИЋ | УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

ПЕДАГОГИКА НА НАШЕМ УНИВЕРЗИТЕТУ.

Ако је истина да је народна школа почетак образовања и основ за свеколику просвећеност једне земље, · јер се и настава у народној школи према томе зове основном паставом, онда је неоспоран факат да и Универзитет, као највиша просветпа организација, мора водити рачуна о тој основној настави. Ово нарочито мора важити за наш Униниверзитет више, него што то важи за друге Универзитете на Западу. Јер, док на Западу, једна земља има више Уни верзитета па према томе њихови Универзитети могу имати поједене задатке, дотле ми у Србији имамо један Универзитет и зато он мора имати два главна задатка. Први је задатак да универзитет гаји науку и други да спрема наставнички кадар за све врсте школа. Истина је, да оба зататка један с другим стоје у тесној вези, али ипак овај други задатак може се унеколико засебно посматрати и баш овај други задатак за пас је од нарочитог: значаја. Тај се значај састоји у томе, што се с те стране наш Универзитет мора посматрати као највиша и завршна тачка. целокупне наше просвете, управо целокупне организације

УЧИТЕЉ - 43