Учитељ

У НИКЕ ЈБ

ОРГАН УЧИТЕЉОКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉ, СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

ЦЕНА ЈЕ ЛИСТУ:

За чланове Учитељског Удружења 5 динара, а за, остале 10 динара годишње. да српске школе и учитеље ван граница

Краљ. Србије 6. кр. год.

Излази месечно у свескама од 9—6 табака

Београд, | Маја

Претплата се шаље бла- 1908,

тајвин) Плаенора _ДОА | Свена 1, Год ХК)

а рукописи уреднику

Власник, за Учитељско УДРУЖЕЊЕ, | УРЕДНИК ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА | МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ УРОШ БЛАГОЈЕВИЋ | УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

СПОВЕНСКИ УМИТЕЉСКИ КОНГРЕС

Велики демократски покрет, који се осећа све јаче код јужних Словена у циљу духовног зближења и спреме за јачи отпор противу Германштине, почиње се распростирати и на шире кругове Словенства. Скупови словенских новинара и публициста, састанци уметника и књижевника, слетови соколских дружина, удружења омла-

динаца и др. прилике у којима се солидарише словенска

узајамност, природно су изазвале и снажно подстакле идеју о потреби сазива и једног словенског учишељског конгреса. Такав један словенски учитељски скуп или конгрес биће 27. јула ове године по нашем, у Прагу. О том конгресу хоћемо да проговоримо неколико речи.

Жалосно је али истинито да ми Словени не само што немамо јачих међусобних веза, било културних било економских и националних, него се довољно и не познајемо.

А оно што се међусобно не познаје може ли се зближити и може ли заједнички радити на каквим општим циљевима >

УЧИТЕЉ 50