Учитељ

УЗИТЕЉ

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У НРАЉ. СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

Излази месечно у све- | ЦЕНА ЈЕ ЛИСТУ: скама од 5—6 табака, | Београд, | Октобар За чланове Учитељског Ма | Удружења 5 динара, а за Претплата се шаље бла- | 1908, Па ВА а Рта но аИ јавно | шње. За српске школе и гајнику :: ; | учитеље ван гравица а рукописи уреднику | Свеска |, Год, ХМ, Краљ. Србије 6. кр. год. Власник, за УЧитЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ. | УРЕДНИК ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА | ми жомостАН ОЈЕВ ИиЋ УРОШ БЛАГОЈЕВИЋ | УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

Две неопходне погодбе за повољан успех у настави,

Има много погодаба, које се морају испунити, па да се постигне повољан успех у настави. Неке од њих поступно се испуњавају, нека се могу за краће време испунити, а за испуњење неких опет мора проћи дужи низ времена.

Није нам намера, да овде помињемо све те погодбе. Ограничићемо се само на две по нашем мишљењу, данас најглавније, које се имају код нас регулисати, што пре па да у настави буде повољнијег успеха.

Те две погодбе или чињенице јесу:

1), уредно похоћење школе од стране ученика и

2), снабдевање школе и ученика најнужнијим потребама.

О овоме је и до сад много писано, а то је знак, да су те две погодбе од најјачег утицаја на успех у настави. Како пак обе ове погодбе нису ни до данас потпуно испуњене, то ће се о њима и даље писати све донде, док се не буду у том погледу учиниле потребне поправке.

Нема сумње, да су и законодавни фактори увиђали,

УЧИТЕЉ 9