Учитељ

У ЧИЉЕЉ

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉ. СРБИЈИ И СВИХ СРПСНИХ УЧИТЕЉА

| Излази месечно у све- | | ЦЕНА ЈЕ ЛИСТУ: скама од 5—6 табака | Београд, | Фебруар | Ва чланове Учитељског а Кат | | Удружења 5 динара, а за 1909, | остале 10 динара годи| шње. За српске школе и

гајнику Главнога Одбора | | учитеље ван гравица а рукописи уреднику | бвеска М, Год, МИ, | Краљ. Србије 6. кр. год.

Претилата се шаље бла- |

Власник, за УЧИТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ. УРЕДНИК ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА | мих. М. СТА НОЈ ЕВ ИиЋ УРОШ БЛАГОЈЕВИЋ | УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ.

ПРЕДСТАВКЕ ГЛАВНОГ ОДБОРА УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА

У смислу одлука ХХЈУ Учитељске Скушитине Главни Одбор Учит. Удружења доставио је Господину Министру Просвете и Црквених Послова и писмено, поред усмене представке, ове жеље школе и учитељства.

1

Одлука Учитељске Скупштине противу мешања свештенства у рад основ. школа.

Као што је познато, у пројекту закона о уређењу евештеничког стања стављена је изм“ђу осталих одредаба, које се односе на дужпости свештеника у своме делокругу и та: да присуствује од времена на време предавањима веронауке у основним школама и годишњим испитима.

Ова одредба изазвала је у учитељетву читаву буру од незадовољства Противу ње су подигла глас многа учитељска друштва, критикована је у „Учитељу“ органу учи тељеског Удружења а иу другим гласилима јавности, па и ХХЈУ Учитељска Скупштина се је њоме занимала.

УЧИТЕЉ 20)