Учитељ

И ЛЕЈВ

ОРГАН УЧИТЕЉСКОГ УДРУЖЕЊА У КРАЉ. СРБИЈИ И СВИХ СРПСКИХ УЧИТЕЉА

Излази месечно у свескама од5—6 табака,

ЦЕНА ЈЕ ЛИСТУ:

За чланове Учитељског Удружења 5 динара, а за 1909, | остале 10 динара годи| шње. За српске школе и учитеље ван граница, Краљ. Србије 6. кр. год.

Београд, | Април

| | | | | | Претплата се шаље бла- | гајнику Главнога Одбора, |

а, рукописи уреднику | ВОСКА МИ Год. ХМ, |

Власник, за УчЧиТЕЉСКО УДРУЖЕЊЕ. УРЕДНИК ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА | МИХ. М. СТАНОЈЕВИЋ УРОШ БЛАГОЈЕВИЋ | УЧИТЕЉ У БЕОГРАДУ. ~

М. Д. Максимовић, учит. Ваљево.

ШКОЛОВАЊЕ УКЕНОКИЊА У НАРОДНИМ ШКОЛАМА

(ПРЕД ПРЕУСТРОЈСТВО НАРОД. ШКОЛА И ОСН. НАСТАВЕ)

Задатак народне школе, у нашем закону је овако обележен: „Народне школе имају: ба васпитавају бецу у народном дуљу и“ да их спремају за грађански живот, а нарочито да шире тросвешу и српску писменост у народу“. А чланом 4. овога закона, „уведена“ је обавезна настава — за сву децу — мушку и женску, са напоменом: да ће се обавезно школовање извршити поступно, према броју школа и насгавника, и према месним приликама. Ова се одредба провлачи још из раније кроз наше законе али она није ни близу оживотворена, нити ће то скоро моћи бити. Са формалне стране овој се одредби нема шта за-. мерити, и она ће морати постојати још дуго у нашем закону али само као форма. Посматрана пак ова одредба са, оне друге, реалне стране, види се да је она осуђена на овако зпоро своје оживотворење, још онда, кад је у закон и унета. — А за што је то таког — Разни су овоме узроци, а највише угледање на друге, без чега се не би

УЧИТЕЉ 39